Prawo karne – adwokat sprawy karne Poznań

 

Klient Indywidualny

Prawo karne

Kancelaria adwokat Karoliny Falewskiej z siedzibą w Poznaniu świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym – zarówno przed sądami w Poznaniu jak również poza apelacją poznańską
  • Występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
  • Przygotowywanie subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.
  • Sporządzanie innych pism, w szczególności – powództw adhezyjnych, zażaleń na postanowienia, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania karnego.
  • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, lub zayrzymanie.
  • Pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczeń.

Wiele osób rozważa zasadność skorzystania z pomocy obrońcy dopiero na etapie postępowania sądowego, a nawet już po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Warto jednak rozważyć udział obrońcy już w pierwszej fazie postępowania jaką jest postępowanie przygotowawcze.

Celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, oraz wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy

Po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ prowadzący postępowanie obowiązany jest niezwłocznie wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Wtedy to następuje wszczęcie postępowania „w sprawie”. Organy ściągania podejmują szereg czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy przestępstwa. Jeżeli dane zebrane w toku śledztwa uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, organ prowadzący postępowanie sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go. Jest to jeden z kluczowych momentów w trakcie prowadzonego śledztwa. Postępowanie prowadzone jest wtedy przeciwko danej osobie, która staje się „podejrzanym” w sprawie.