Reprezentacja Sądowa

Klient Indywidualny

Reprezentacja sądowa

Ze swej strony Kancelaria oferuje następujące usługi:

  • Porady prawne dotyczące zasadności dochodzonych przez klienta roszczeń.
  • Pośrednictwo przy zawieraniu ugód.
  • Przygotowywanie pozwów.
  • Przygotowywanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym.
  • Sporządzanie środków odwoławczych w tym: apelacji, zażalenia.
  • Sporządzenie pozostałych środków zaskarżenia, m.in.: odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty.
  • Sporządzanie innych niezbędnych pism procesowych.
  • Sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.