Prawo Karne

Klient Indywidualny

Prawo Karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.
  • Występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
  • Przygotowywanie subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.
  • Sporządzanie innych pism, w szczególności – powództw adhezyjnych, zażaleń na postanowienia, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania karnego.
  • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, lub zayrzymanie.
  • Pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczeń.